Dla rodzicówKONCEPCJA PRACY
Przedszkola Nr 147
w Leźnicy Wielkiej na lata 2009/2012

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Wizja

 1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 2. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 5. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 6. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 7. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 8. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

Cele strategiczne:

 1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 2. Przedszkole Nr 147 w Leźnicy Wielkiej dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.

 4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Cele strategiczne


Cele szczegółowe:

 1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny


 2. Przedszkole Nr 1147 w Leźnicy Wielkiej dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.


 3. Przedszkole dba bezpieczeństwo dzieci i dorosłych posiada nowoczesną bazę


 4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Wskaźniki efektywności koncepcji pracy

Wskaźniki:
Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt kontaktów indywidualnych, zasady zachowań w grupie- kodeksy grupowe, zajęcia otwarte, tablica informacyjna, harmonogram imprez przedszkolnych, plan współpracy z rodzicami, program wychowawczy

Wskaźniki:
Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o systematycznej pracy, projekt edukacyjny "Bezpieczny przedszkolak", prowadzenie zajęć metodami twórczymi: Orffa, Kniessów, Labana, Sherborne, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej, święta rodzinne w przedszkolu, bogate posiłki- dobre nawyki żywieniowe dzieci

Wskaźniki:
Udział dzieci i pracowników w projektach dotyczących bezpieczeństwa, pozytywne opinie sanepidu, straży pożarnej, terminowa realizacja zaleceń, protokoły przeglądów, wymalowane sale zajęć i korytarze, wyremontowana kuchnia i pomieszczenia kuchenne, wyremontowane łazienki, docieplenie budynku i nowa elewacja, wymiana okien, zakup nowego sprzętu ogrodowego, inwentaryzacja budynku przedszkola

Wskaźniki:
Raporty z diagnozy dzieci, wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, kierunki pracy w projektach edukacyjnych, język angielski prowadzony przez nauczyciela z kwalifikacjami, pomoce dydaktyczne i zabawki atrakcyjne pod względem edukacyjnym, wysoka ocena naszych absolwentów - przez nauczycieli kl.I


Opis ewaluacji - Koncepcji Pracy na lata 2009/2012

Etapy zbierania danych
 1. ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem
 2. doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie zmian)
 1. sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
 2. ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
 3. zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania
 1. oszacowanie efektów działania programu - udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?
 2. ocena stopnia zaangażowania pracowników
 3. zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.