O nas

Przedszkole jest zlokalizowane w "zielonym garnizonie". Placówka rozpoczęła swoją działalność w roku 1959 na mocy Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr5, sygnatura 14/59 z dn. 30.01.1959r. Obecnie funkcjonuje ona zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniami w sprawie prowadzenia przedszkolnych placówek publicznych. Organem prowadzącym przedszkole jest Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej.

Przedszkole usytuowane jest w dwóch budynkach. Jeden, to budynek parterowy, wolnostojący, w którym znajdują się dwie sale dziennego pobytu dzieci, gabinet lekarski oraz pomieszczenia zaplecza gospodarczego. Teren wokół budynku otoczony jest dużym ogrodem przystosowanym do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Druga część przedszkola znajduje się po przeciwległej stronie ulicy, w bloku mieszkalnym. W jej skład wchodzą sala do zajęć dla jednego oddziału, sala dziennego wypoczynku, gabinety dyrektora i referenta oraz kuchnia wraz z zapleczem.

Przedszkole dysponuje 75 miejscami w trzech oddziałach utworzonych według zbliżonego wieku dzieci:

Sale zajęć i zabaw urządzone są w sposób funkcjonalny. Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych. Kąciki zainteresowań w miarę możliwości i posiadanych środków edukacyjnych zagospodarowane są w taki sposób, aby inspirowały dzieci do podejmowania aktywności twórczej oraz rozbudzały rozwój dziecięcych zainteresowań. Biblioteka przedszkolna jest systematycznie wzbogacana o nowe pozycje metodyczne i pedagogiczne oraz literaturę dziecięcą. Przedszkole jest na bieżąco doposażone w sprzęt sportowy wykorzystywany do zabaw zarówno w pomieszczeniach jak i na świeżym powietrzu.

Czas pracy placówki oraz poszczególnych oddziałów wynika z potrzeb rodziców pracujących w większej części w Jednostce Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, zaś ramowy rozkład dnia pozwala na właściwą organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, opartej na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zadania programowe zawarte są w miesięcznych planach pracy nauczycieli i odnoszą się do priorytetowych zadań do realizacji w danym roku szkolnym. Są zróżnicowane w zależności od wieku wychowanków oraz odnoszą się do poszczególnych dziedzin wychowania z uwzględnieniem różnorodnych metod i form pracy. Nauczyciele mają możliwość swobodnego doboru programu nauczania, metod i środków pracy, wdrażania innowacji, a przede wszystkim podejmowania działań mających na celu wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka Anna Majchrzak opracowała projekt oferty edukacyjnej „Bezpieczny przedszkolak”, który będzie kontynuowany również w kolejnych latach. Jego głównym założeniem jest zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

W roku 2007 dyrektor przedszkola Anna Pruchniewska przy współudziale Rady Pedagogicznej opracowała Program wychowawczy Przedszkola Nr 147 w Leźnicy Wielkiej, w którym określiła cele wychowawcze przedszkola i procedury ich osiągania, prawa i obowiązki dziecka i rodzica, zadania nauczyciela, standardy osiągnięć dzieci, model absolwenta i model wychowawcy oraz system informacji o postępach edukacyjnych dziecka. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i jest systematycznie realizowany.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem rodzinnym dziecka poprzez udział rodziców w pracach na rzecz placówki, udział w zebraniach informacyjnych, w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych. Ponadto przedszkole współpracuje przede wszystkim z Jednostką Wojskową 4395 w Leźnicy Wielkiej na różnych płaszczyznach, ale także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie w zakresie pomocy psychopedagogicznej i logopedycznej, z Klubem Garnizonowym (warsztaty plastyczne, spotkania z autorami książek, spektakle teatralne, bale i imprezy okolicznościowe), Biblioteką Garnizonową (akcja „Cała Polska czyta dzieciom”), Szkołą Podstawową w Parądzicach, Gimnazjum w Solcy Wielkiej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Solcy Małej, Komisariatem Policji w Parzęczewie oraz Parafią Św. Jakuba w Leźnicy Wielkiej. Przedszkole organizuje także zajęcia ponadprogramowe - naukę języka angielskiego, zajęcia rytmiczne oraz cykl spacerów i wycieczek. Raz w miesiącu dzieci uczestniczą w audycjach muzycznych oraz przedstawieniach i warsztatach teatralnych.